KVKK Çözümleri

Amaç

Bu kanunun amacı, kişisel verilerin işlenmesinde  başta  özel  hayatın  gizliliği  olmak  üzere  kişilerin  temel  hak  ve  özgürlüklerini  korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Bu  kanun  hükümleri,  kişisel  verileri  işlenen  gerçek  kişiler  ile  bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt  sisteminin  parçası  olmak  kaydıyla  otomatik  olmayan  yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır.

KVKK Teknik Çözüm Önerisi

  • Veriyi İzleme ve Takip Etme
  • Veriyi Koruma, Silme ve Anonimleştirme
  • Veriye Erişecek Kişileri Yetkilendirme, Veri Sınırlaması Getirme
  • Veri Sahibine Bilgi Verme Yükümlülüğü
  • Yapılandırılmış ve Yapılandırılmamış Verilerin Belirlenmesi